Citat-mobil

Ledarutveckling som bieffekt av förändringsarbete

I MiL Institute ser vi inte lärandet som ett mål i sig utan som en konsekvens av att vi gör rätt saker med rätt personer. Målet är att bidra till att uppnå resultat, att få jobbet gjort med kvalitet, effektivitet och på ett innovativt sätt. Som konsekvens av vårt sätt att bidra skapar vi samtidigt utrymme för lärande om ledarskap, förändring och strategi, etc. Skillnaden är att vi låter uppgiften, jobbet som ska bli gjort, komma i förgrunden. Inte som en motor eller som en arena för lärande utan som målet för insatsen. Man kan säga att ledarutvecklingen blir en bieffekt av ett jobb som ändå ska göras. 

Att använda sig av organisationens naturliga förändringsprocesser som plattform för ledarutveckling och lärande är effektivt. Många av de företag vi arbetar med har behov av att driva förändring och finna snabbare sätt att integrera system och verksamheter. 

Exempel: Företag X kommer under två år att genomföra en större förändring. Motivet är att åstadkomma kortare ledtider och en generell effektivisering av resurserna. Företagsledningen vill genomföra ett ledarutvecklingsprogram som ska rusta ledarna att leda förändringen, genom att bl a ge metoder och verktyg för förändringsledning. Ett klassiskt tillvägagångssätt är att designa ett program med ett antal tematiserade moduler och låta deltagarna arbeta med sina individuella projekt från vardagen i programmet för att på så vis närmare knyta programmet till verksamhetens frågor och problem. 

Ett alternativ kan istället vara att skapa flera, men sammanhållna processer runt de viktigaste delprojekten i förändringen och låta de personer som behövs för att lösa uppgiften befinna sig i samma rum. Inom ramen för denna process designas arbetet på ett sätt så att kreativiteten ökar och därmed sannolikheten för att höja kvalitet och innovationsinnehållet i lösningen. Under arbetets gång får de medverkande möjlighet att stanna upp processen för att reflektera. Till dessa reflektioner kopplas kortare teoripass med relevant forskning och teori. Då blir kunskapspåfyllningen ”just-in-time” snarare än ”just-in-case”. 

På detta vis sker lärandet samtidigt och parallellt med förändringsprocessen istället för en förberedande och mera avskild aktivitet vid sidan om förändringsarbetet.

Ledarutveckling som bieffekt av förändringsarbete

Ledarutveckling

I MiL Institute ser vi inte lärandet som ett mål i sig utan som en konsekvens av att vi gör rätt saker med rätt personer. Målet är att bidra till att uppnå resultat, att få jobbet gjort med kvalitet, effektivitet och på ett innovativt sätt. Som konsekvens av vårt sätt att bidra skapar vi samtidigt utrymme för lärande om ledarskap, förändring och strategi, etc. Skillnaden är att vi låter uppgiften, jobbet som ska bli gjort, komma i förgrunden. Inte som en motor eller som en arena för lärande utan som målet för insatsen. Man kan säga att ledarutvecklingen blir en bieffekt av ett jobb som ändå ska göras.

Läs mer..

Completion workshop

arl ikea

Completion workshop erbjuder en lösning på den sorts komplexa frågor som är beroende av en koordinerad insats av olika kompetenser och parallella verksamheter. Frågor som ofta riskerar att bli lidande och dra ut på tiden på grund av ständiga avbrott och krockande prioriteringar. I Completion workshop samlar vi de nyckelpersoner som behövs för att besvara frågan under samma tak och ger dem förutsättningarna för att få jobbet gjort.

Läs mer..

Catch management

arl earning while learning

Catch management är resultatet av ett samarbete mellan MiL Institute och Volvo Personvagnar och ett exempel på hur ARL® är en levande praktik som tar form i mötet mellan MiL och den unika organisationens behov och möjligheter. Designen utvecklades som en skräddarsydd lösning till en situation där ett mer sedvanligt ledarprogram på grund av tidspress inte var realiserbart.

Läs mer..

Ledarutveckling genom affärsprojekt

Ledarutveckling genom strategiska projekt

Inom ramen för MiLs skräddarsydda ledarutvecklingsprogram har vi designat och genomfört en mängd olika skarpa och strategiska affärsprojekt. Utgångspunkten är att det mest effektiva sättet att lära sig om ledarskap kommer av att arbeta med en angelägen uppgift åt en verklig uppdragsgivare där deltagarna själva är ansvariga för analys, strategiska beslut och genomförande.

Läs mer..

Out of the box

arl tree

Vilka tankar blir möjliga att tänka, vilka alternativ uppenbarar sig, när man för en tid lämnar den kontext och den miljö som vanligen ramar in ens arbetsuppgifter och vardag?

Läs mer..

Konsten i ledarutveckling

Konsten i ledarutveckling

"Beauty is truth, truth beauty,
– that is all Ye know on earth,
and all ye need to know."
– John Keats, "Ode on a Grecian Urn"

Läs mer..

Lärresor

arl blomma

Att resa ut i världen och se hur andra gör skapar ett revitaliserande korsdrag i utvecklingsarbetet. Man behöver emellertid inte resa till främmande länder för att få nya perspektiv på sin egen verksamhet. Beroende på bakomliggande syfte kan resan antingen gå till något välbekant, vilket innebär en fördjupning av det man redan vet, eller till något okänt, vilket ger nya perspektiv.

Läs mer..

Dagsverke

arl apple

Dagsverke är en övning där deltagarna under en dag utför reella uppdrag ute i verkligheten. Uppdragen är skräddarsydda efter deltagares specifika utvecklingsbehov. Utmärkande för Dagsverke är att man genom en relativt enkel och kostnadseffektiv design når många (för ledaren) viktiga utvecklingsområden; att vidga komfortzonen och bli medveten om egna oanvända resurser, att utveckla aktörskap/entreprenörskap, samt att designa lärande för andra.

Skuggning

arl skuggning

Skuggning bygger på att man vid ett eller flera tillfällen skuggar en annan person i dennes arbete utifrån en struktur som säkrar lärandet genom förberedelse, perspektiv och reflektion. I valet av person att skugga är det bara den egna fantasin och ambitionen som sätter gränser för vad som är möjligt.

Läs mer..

MiL Walkabout

arl tree

MiL Walkabout är en övning som genomförs i huvudsak utomhus under ca. 4-5 timmar där verkligheten (terrängen) och deltagarnas personligt upplevda verklighet (kartbilden) får mötas. Denna övning är inte fysiskt krävande utan bygger på att alla oberoende av fysiska förutsättningar skall kunna bidra till att gruppen framgångsrikt löser sin uppgift.

Läs mer..

Tårtfabriken – ett organisationslaboratorium

arl tarta

I Tårtfabriken utmanas deltagarna att starta, driva och utveckla en fabrik. Passar stora grupper som vill förflytta sig snabbt på kort tid i en specifik fråga. Tårtfabriken är ett upplevelsebaserat organisationsspel där deltagarna tillsammans utmanas att starta, driva och utveckla en tårtfabrik, så att den blir effektiv, kompetent, kvalitetsmedveten, lyhörd och kreativ. Allt detta i sker i en kravfylld miljö med realistiskt tryck från konkurrenter, leverantörer, kunder och ägare.

Läs mer..

Miniprojekt

arl blomma

Att utveckla sitt ledarskap genom att ta ansvar för ett verkligt och angeläget affärsprojekt har allt sedan början varit ett kraftfullt och effektivt verktyg för MiLs sätt att arbeta med ledarskapsutveckling. Under åren har vi även utvecklat en kortare, dagslång variant som går under namnet miniprojekt.

Läs mer..

Experimentverkstad

arl tree

Experimentverkstaden stimulerar oss till tankegenombrott genom att övningen tvingar deltagarna att kommunicera med annat än med ord. Det är förvånansvärt hur mycket som uttrycks i en vision som görs som en gestaltning. Gestalten frigör för associationer och tolkningar som regelmässigt säger mer än vad skaparen hade avsett men som ändå får stor betydelse för honom/henne. Experimentverkstaden är en straffri zon där deltagarna både stöttas och utmanas att bryta ny mark och finna nya lösningar.