Citat-mobil

MiL Walkabout är en övning som genomförs i huvudsak utomhus där verkligheten (terrängen) och deltagarnas personligt upplevda verklighet (kartbilden) får mötas. Denna övning är inte fysiskt krävande utan bygger på att alla oberoende av fysiska förutsättningar skall kunna bidra till att gruppen framgångsrikt löser sin uppgift.

Lämpar sig för
- samarbetsträning för ledningsgrupper, projektgrupper, arbetsgrupper 
eller
- all personal inom ett företag eller en avdelning där man vill samlas runt ett tema om behovet av kommunikation och samarbete, t.ex. en inledning till strategiarbete, förberedelse för en utvecklingsprocess eller förändringsprocess.

Syfte

Att under begränsad tid i en enkel pedagogisk modell få insikt i gruppdynamikens viktigaste beståndsdelar.

Mål

Efter övningen skall deltagarna

  • förstå betydelsen av att i en grupp ha en gemensam vision, ett gemensamt mål och en av alla förstådd och accepterad strategi.
  • insett sambandet mellan meningsfullhet, ansvar, delaktighet och engagemang.
  • ytterligare fördjupat insikten i hur det egna beteendet påverkar gruppen och enskilda gruppmedlemmar.

 

 

 

Kontakta för offert

yvonneolsson

telefon040-10 50 08
pennayvonne.lindqvist.olsson

Yvonne Lindqvist Olsson
Projektledare företagsinterna program