Citat-mobil

Individuell utveckling med gruppens alla möjligheter

Individuell coachning i grupp innebär att varje deltagare genomför en egen utvecklingsresa i en grupp om sex deltagare där alla strävar mot ett gemensamt mål: att bli bättre ledare i den egna vardagen.

Praktisk träning i coachning

Målet är att deltagarna ska få en vidgad syn på sitt ledarskap, generalisera utifrån sin egen och andras erfarenhet samt upptäcka att det finns många handlingsalternativ för att nå fram till ett eget förhållningssätt och teori om ledarskap.

Upplägget – så här går det till

Varje coachgrupp består av fyra till sex deltagare och en MiLcoach. Coachen har erfarenhet och kunskap om coachning, chefskap, ledar- och verksamhetsutveckling. Framförallt är personen förtrogen med chefers vardag och arbetsbetingelser. I gruppen fungerar coachen som ramhållare, erbjuder varierade och lärorika arbetsformer, bidrar kontinuerligt med teorier, modeller och arbetsmetodik i ledningssammanhang.

Gruppen träffas under åtta heldagar fördelade över 8 - 12 månader. Oftast brukar deltagarna välja att träffas redan kvällen före sin heldag, för att på så sätt möjliggöra en odelad dags arbete. I praktiken handlar det därför om åtta dygn.

Deltagarna ordnar själva mötesplatser och väljer en för gruppen lämplig standard. Mötena förläggs ofta till respektive deltagares arbetsort för att på så sätt få möjlighet att lära känna varandras arbetsplatser.

Varje deltagare formulerar ett skriftligt lärkontrakt som består av två delar. Den ena delen handlar om en ledningsuppgift som man vill arbeta med på hemmaplan; den andra delen är personliga lärmål, sådant som personen vill utveckla i sitt ledarskap. Ledningsuppgifterna och lärmålen samlas i ett för gruppen gemensamt dokument som fortlöpande blir föremål för revisioner och omskrivningar.

Varje möte har en fast ram med återkommande inslag i form av incheckning, revidering av lärkontrakten och specifika önskemål utifrån behoven just då på hemmaplan. I centrum står deltagarnas verklighet. Till det kommer miniföreläsningar, praktisk ledarträning och erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas aktuella situation.

Deltagarna gör minst ett besök vid ett företag som de tidigare inte är förtrogna med. Syftet är att vidga perspektivet, få tillfälle till samtal med kollegor från ett annat företag och att komma underfund med vad i det egna ledarskapet som är specifikt respektive generellt.

Varje deltagare erbjuds tre enskilda samtal med gruppens MiLcoach. Det första äger rum före första träffen med gruppen. Syftet med detta samtal är att lära känna varandra, få information om hur det kommande arbetet är upplagt och lägga grunden till det egna lärkontraktet. Det andra samtalet ligger i anslutning till någon av de ordinarie träffarna och det tredje äger rum efter serien av coachningsmöten.
Gruppformen förenar det bästa av individuell coachning – samtal på tu man hand med en egen samtalspartner – med en grupps möjligheter till feedback, erfarenhetsutbyte och praktisk ledarträning. Man blir coachad av de andra i gruppen på samma gång som man själv får tillfälle att träna och coacha en annan deltagare, man tränar ett coachande ledarskap. Under hela förloppet får man stöd av en professionell MiLcoach.

 

KVALITETSSÄKRING

br coachn kvalsak

Som MiLcoach är det nödvändigt att uppfylla rekryteringskriterierna och att inneha en viss grundkompetens, men det är inte tillräckligt.
Ladda ner (pdf, 112K)

ETISKA RIKTLINJER

br coachn etik

Våra MiL-specifika etiska riktlinjer för coachning.
Ladda ner (pdf, 80K)

 

Kontaktperson Coachning

Johanna Baagøe

telefon070-555 75 97
pennajohanna.baagoe

Johanna Baagøe
Ansvarig Coachning