Citat-mobil

MiL Foundation Forum

stor foundation ton

 

GÅ MED IDAG!

 

Vårt medlemserbjudande i tre punkter

 
❶   En inspirerande mötesplats och ett lärande sammanhang

❷   Fri tillgång till workshops, seminarier och nätverk

❸   Medlemsrabatter på våra öppna program och individuell coachning


MiL Foundation Forum
är en mötesplats för modiga, nyfikna och innovativa aktörer som alla delar ett intresse för ledarskapsutveckling. I gemenskapen ingår företag och organisationer från offentlig, privat och ideell sektor, organisationer av varierad storlek, affärslogik och branschtillhörighet.

Gå med! →

 

LEDARSKAPSKONFERENS

 


Ledarskapskonferens 2020

MiL Foundation Forum Leadership Conference

The MiL Foundation Forum Leadership Conference is a unique arena for reflection, learning and exchange between managers working in private, public and NGO organisations as well as between researchers and consultants in the field of leadership and organisational development.

The purpose of the conference is to create a platform for mutual learning and creative development, bridging the practical knowledge and know-how of managers and consultants and the findings of researchers at the forefront of organisation and leadership studies. By doing this we aim to create the foundation for new collaborations, new relationships and new knowledge work counteracting the trivialisation we experience in the field of leadership development.

Previous Conferences...

MiL FOUNDATION

 

Om oss – vår historia

MiL Foundation är en stiftelse (grundad 1977) och resultatet av en kraftsamling där akademi och näringsliv tillsammans sökte efter mer verkningsfulla former för ledarskapsutveckling.
Det var ett avståndstagande från traditionell managementutbildning och vad man såg som en överdriven tilltro till ledarskapsexperter och generella modeller med dålig passform. Istället sökte man efter utbildningsformer som byggde på en mer pragmatisk syn på ledarskap där man också erkände och tog fasta vid ledarskapets situerade natur, värdet av chefers praktiska know-how, liksom vikten av erfarenhetsutbyte och reflektion. Under ett års tid samlades över hundra representanter i olika forum för utforskande dialoger och debatt. Processen kännetecknades av ett sökande, öppet och nyfiket förhållningssätt med en respekt för olika kunskapstraditioner och erfarenheter. Stiftelsen blev en samlingsplats för nytänkare som ville göra skillnad och vad som sedan följde var 40 år av ledarskaps – och organisationsutveckling i nära partnerskap med både näringsliv och akademi.

Idag fyra decennier senare finns tendenser som tyder på att det återigen kan vara tid för en omfattande kraftsamling. Organisationer och chefers praktiska kunskap, lärande och förmåga att leda i komplexitet håller på att organiseras bort genom en allt större tilltro på tekniska lösningar, standardiserade regelverk och avancerade kontrollsystem. Praktisk erfarenhet, professionell kunskapstradition och kompetens riskerar därmed att gå förlorad.

MiL Foundation ser därför som sin uppgift att återigen skapa ett rum för utforskande dialog och förändring. Vi kallar det MiL Foundation Forum – välkommen!

MiL Foundation Forum är en gränsöverskridande gemenskap som bryter ny mark. Det är en unik miljö för innovation och kunskapsutveckling där alla parter i forumet kan ta initiativ till samtal kring de ledarskapsutmaningar en möter.

 

BÖCKER

 


MiL Foundation Böcker

Under 2017 och 2018 publicerade Forskningsstiftelsen följande böcker - Steg mot tillit och Du spelar roll båda författade av Katarina Billing.

Steg mot tillit (2017)

Steg mot tillit vänder sig i första hand till chefer men även till medarbetare som upplever att de inte får eller har lika mycket tillit till någon medarbetare eller chef som de önskar. Forskning pekar på vikten av tillit för att vi ska må och prestera bra på arbetet. Tillit får oss att bli lyckligare och friskare, det reducerar komplexitet och ökar lärandet på våra arbetsplatser. Fokus för boken är - ”Vad kan DU göra för att skapa tillit?”. Boken lämpar sig såväl för den enskilde chefen som för en arbetsgrupp eller ledningsgrupp och ger ypperligt underlag för viktiga frågor kring tillit och förtroendeskapande beteende som med fördel diskuteras i grupp.

Boken finns både på svenska och engelska.

Pris: 125 kronor inkl. moms + porto

Du spelar roll - om rollens betydelse i ledarskapet (2018)

Den här boken syftar till att hjälpa ledare att reflektera och skapa ökad förståelse kring sig själva och sin roll; kring sitt ledarskap och sitt system i dagens komplexa och mångfacetterade organisationer med många intressenter och inbland kanske motsägelsefulla mål. Boken lämpar sig såväl för den enskilde chefen som för en arbetsgrupp eller ledningsgrupp och ger ypperligt underlag för viktiga frågor kring roll och ansvar som med fördel diskuteras i grupp.

Pris: 125 kronor inkl. moms + porto

Beställ

Maila din beställning till Barbro Jeppsson: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

FORSKNINGSPROJEKT

 

MiL Foundations forskningsstiftelse

Under 2017 startar MiL Foundations forskningsstiftelse ett tioårigt forskningsprojekt som  syftar till att problematisera och utveckla ny kunskap kring välkända begrepp som organisering och organisation.

Vi står i en tid som på så många sätt är fundamentalt förändrad och ändå har vi i näringsliv och offentlig sektor en idealiserat, utdaterad och rätt fyrkantig bild av organisationen som en rationell struktur med en samling individer. När problem och utmaningar hanteras utifrån denna organisationssyn så kommer vi inte heller att nå framgång med våra utvecklingsinsatser.

En högre grad av globalisering och komplexitet, bl a beroende på teknikutveckling har radikalt ändrat förutsättningar för organisationer idag. Ömsesidigt beroende mellan sammanlänkande system ökar behovet av samverkan. Den tidigare starka fixeringen vid individens attribut och det egna förverkligande får lämna allt större plats för ett fokus på sammanhang och nätverk. En participatorisk förväntan från generationer uppväxta med internet, sociala medier och online-communites ställer nya krav och ger nya möjligheter för hur vi kan arbeta med tex innovation, medborgarinflytande och konfliktlösning.

Vi vill utveckla nya sätt att tänka kring organisering och organisation som är mer känsliga för och bättre anpassade till nya former för interaktion och samarbete. Vi vill sammanföra konkret praktik med akademiskt välgrundad teori och på så sätt skapa förutsättningar för nyutveckling, samt motverka den trivialisering vi tycker oss se inom fältet. Utifrån detta arbete vill vi formge nya arbetssätt för att utveckla mer hållbara, effektiva och meningsskapande organisationer.

Genom att utveckla tankar och former som hjälper organisationer att bygga dessa lärande och samverkande system så skapar vi förutsättningar för både organisationers framgång och människors behov av mening och sammanhang.

Stiftelsen för Managementforskning i Lund bildades 1985 med ändamål att ”genom ekonomiska bidrag stödja och främja vetenskaplig forskning och utveckling i fråga om management, dvs. företags och förvaltningars effektiva ledning och utveckling”. I snart 30 år har forskningsstiftelsen bidragit med finansiering till olika forskningsprojekt som kommit MiL Foundations nätverk till nytta i form av diverse böcker, skrifter och kunskapsseminarier.

 

 

MiL Foundation Forum – gå med nu!

MiL Foundation Forum är en mötesplats för modiga, nyfikna och innovativa aktörer som alla delar ett intresse för verksamhetsintegrerad ledarskapsutveckling

Läs mer om hur din organisation kan ansluta till MiL Foundation Forum!

Jonas Janebrant

telefon040-10 50 01
pennajonas.janebrant

Jonas Janebrant
VD, MiL Institute AB
VD, MiL Foundation Forum